THỂ PHÁCH CON NGƯỜI

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Số trang:
103
Ebook:
FREE
Upload bởi:
Do Hoai Giang (21-04-2016 08:58 AM)
Lượt đọc:
4,600
Chia sẻ:

Quyển ―Thể Phách‖ nầy là bộ kết-tập của những bài giảng mỗi tuần tại ―Giảng-

Đƣờng Thông-Thiên-Học‖ nơi trụ-sở Chi-Bộ T.T.H. SÀIGÒN đƣờng Nguyễn-đình

Chiểu số 72/4 và 72/6 Tân-Định Sàigòn.

Diễn-giả cố-gắng trình-bày giáo-lý Thông-Thiên-Học xuyên qua những đồ-hình,

hầu cụ-thể-hóa cái gì trừu-tƣợng khó khăn. Những đồ-hình nầy cùng những tài-liệu về

Cái Phách đều rút trong nhiều bộ sách quí của Thông-Thiên-Học đã xuất-bản nhƣ:

1) Cái Phách (Le double éthérique) của ông A.E. Powell.

2) Cõi Trung-giới (Le plan astral) của ông C.W. Leadbeater.

3) Chơn-nhơn và các thể (Le Soi et ses enveloppes) của bà Annie Besant.

4) Quyền-năng của tƣ-tƣởng (Le pouvoir de la pensée) của bà Annie Besant.

5) Sự tiến-triển huyền-linh của nhơn-loại (L‘évolution occulte de L‘humanité)

của ông C. Jinarajadasa.

6) Chơn-Thần (Le Monade) của ông C.W. Leadbeater.

7) Giáo-Lý nhiệm-mầu (La doctrine secrète) của bà Blavatsky.

8) Con ngƣời từ đâu đến, rồi về đâu? (L‘homme d‘où il vient et où il va) của bà

A. Besant và ông C.W. Leadbeater.

9) Những trung-tâm-lực trong con ngƣời (Les centres des forces dans l‘homme)

của ông C.W. Leadbeater.

10) Những mãnh-lực tinh-diệu của Vũ-trụ (Les forces subtiles de la nature) của

ông C.W. Leadbeater., v.v.

[1]

Mục-đích của sự gom nhặt các tài-liệu nầy là để trình-bày cho học-giả một nền-

tảng hiểu-biết có trật-tự, có hệ-thống thuộc về ―Thể Phách‖ con ngƣời.

Sự trình-bày ấy giúp-ích học-giả rất nhiều: vì hiện nay, trong cõi đời náo-nhiệt,

rộn ràng nầy, ít ai có thì giờ nhàn-rỗi để lật bao nhiêu trang kinh sách thánh-hiền, hầu

tìm cho ra những điều mà mình muốn biết. Vậy một quyển sách nhƣ quyển ―Thể

Phách‖ nầy là một kho tài-liệu đã chọn-lọc kỹ-càng, có lớp lang, một cách hấp-dẫn với

những điều kinh-nghiệm thực-tế riêng của soạn-giả. Nhơn đó mà quyển ―Thể Phách‖

rất có giá-trị. Mọi ngƣời sẽ vui mà đọc nó.

Biết đặng những điều cần-yếu thuộc về ―Thể Phách‖ rồi, thì học-giả đã thu-đạt

đặng một phần nào giáo-lý Thông-Thiên-Học.

Bởi Thông-Thiên-Học là sự Minh-Triết thiêng-liêng, chiếu diệu xuyên qua sự

tiến-hóa của tinh-thần và vật-chất trong vũ-trụ. Sự Minh-Triết nầy chẳng phải là điều

mới-lạ: vì tự ngàn xƣa, có biết bao là bậc thánh nhơn, hiền triết đã cố-gắng đem trình-

bày ―Nó‖ cho ngƣời đời. Những linh-hồn cao thƣợng ấy đã đi xa trên nấc thang tiến-

hóa và sắp trở thành các đấng Chơn-Sƣ, thoát kiếp luân-hồi sanh-tử, lão thông những

cái bí-ẩn của ba hạ-giới là: Hồng-trần, Trung-Giới và Thƣợng-Giới: mà những sự

hiểu-biết nầy vốn là nền-tảng của Thông-Thiên-Học vậy.