TÀI LIỆU HD XÂY DỰNG COMPONENT TRONG JOOMLA! 1.5

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 41
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 05:04 PM)
Tags -
Lượt đọc 110
Chia sẻ
Giới thiệu
_

Mot component là mot trong nh ng thành phân m rong l n nhât và phc t p nhât.

Các component có the xem như các ng dng mini. Mot cách trc quan chúng ta có the hình dung joomla là mot he diêu hành và tât c các component là các ng dng desktop.

Moi trang (page) trong joomla se g!i dên mot component de ti vê các noi dung chính (page body) ca trang dó. Ví d component noi dung (com_content) là mot ng dng mini x" lý tât c các vân dê vê noi dung dưc tr l i, tương t như thê component dang ký là mot ng dng mini nham x" lý viec dang ký ca ngưi dùng. Mot componet có hai phân chính: phân qun tr và phân trên site. Phân trên site là phân dưc s" dng de ti vê các trang khi dưc trieu g!i trong quá trình van hành site thông thưng. Phân qun tr cung câp giao dien de câu hình, qun lý các khía c nh khác nhau ca component và dưc truy cap thông qua ng dng qun tr ca joomla.

Phân hư ng dan dư i dây se cung câp cho các b n mot vài ví d h u ích giúp b n

Bình luận