Học SQL

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 23
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 03:23 PM)
Tags -
Lượt đọc 106
Chia sẻ
Giới thiệu

Các câu lênh SQL cơ bản 1. Câu lệnh SELECT Câu lệnh SELECT được dùng để truy xuất dữ liệu từ một bảng. Kết quả trả về dưới dạng bảng được lưu trong 1 bảng, gọi là bảng kết quả - result table a. Cú pháp SELECT tên_các_trường FROM tên_bảng Hoặc: SELECT * FROM tên_bảng b. Ví dụ: Ví dụ 1: Để truy xuất các cột mang tên LastName và FirstName, ta dùng một câu lệnh SELECT như sau: SELECT LastName, FirstName FROM Persons

Bình luận