Giới thiệu Power Designer

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Số trang:
31
Ebook:
FREE
Upload bởi:
Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 03:23 PM)
Lượt đọc:
788
Chia sẻ:

Power Designer là 1 công cụ thiết kế CSDL. Với Power Designer bạn có thể:. Thiết kế Conceptual Data model (CDM) bằng sơ đồ thực thể kết hợp. Phát sinh Physical Data Model (PDM) tương ứng trên một DBMS được chọn.. Phát sinh kích bản tạo CSDL trên một DBMS đích.. Phát sinh ràng buột toàn vẹn tham chiếu (referential integrity triggers) nếu chúng được hổ trợ. bởi CSDL đích.. Cho phép hiệu chỉnh và in các model. Phát sinh ngược lại các Database và các application đang tồn tại.. Định nghiã các thuộc tính mở rộng có các đối tượng PDM.