Giáo trình SQL tiếng việt

Tác giả -
Nhà xuất bản -
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Số Trang 46
 
Sách giấy -
Ebook FREE   ĐỌC NGAY
 
Upload bởi Nguyễn Thùy Dương (27-05-2014 03:23 PM)
Tags -
Lượt đọc 381
Chia sẻ
Giới thiệu

Giáo trình cung cấp cho bạn tài liệu tham khảo tương đối đầy đủ về các câu lệnh giao tác SQL sử dụng cho hệ quản trị CSDL Microsoft SQL.

Giáo trình gồm 4 chương: - Chương 1: giới thiệu một số câu lệnh sử dụng trong việc định nghĩa các đối tượng dữ liệu như bảng dữ liệu, khung nhìn và chiỏ mục. - Chương 2: Trình bày bốn câu lệnh thao tác dữ liệu là SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE. - Chương 3: Đề cập đến hai câu lệnh điều khiển là GRANT và REVOKE sử dụng trong việc cấp phát và hủy bỏ quyền của người dùng. - Chương 4: Giới thiệu về thủ tục lưu trữ và Trigger. Đây là đối tượng CSDL được sữ dụng nhằm tăng hiệu năng sử dụng CSDL.

Bình luận