Tiểu sử, Hồi ký
Tác giả: Đặng Hưng Vương

Sự Thật Về Vụ Tập Kích Cứu Phi Công Mỹ…

Chương 1: Thông tin

Thông tin Ebook

Tác phẩm: Sự Thật Về Vụ Tập Kích Cứu Phi Công Mỹ Tại Sơn Tây

Tác giả: Đặng Hưng Vương

Hết Chương 1: Thông tin
Thông tin sách