Việt Nam
Tác giả: Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (Tập 3)

Chương 1: Thông tin

Thông tin Ebook

Tác phẩm: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (Tập 3)

Tác giả: Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên

Dịch giả: Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam (1985 - 1992).

Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội (Hà Nội) (1993).

Hết Chương 1: Thông tin
Thông tin sách