Văn học
Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu

Lục Vân Tiên

Chương 2: Câu 200 - 399

Lòng chê cũng phải mặt ngơ sao đành

Vân Tiên khó nỗi làm thinh

Chữ ân đã buộc, chữ tình lây đây

Than rằng: Ðó khéo trêu đây

Ơn kia đã mấy của này rất sang

Gặp nhau đang lúc giữa đàng

Một lời cũng nhớ, ngàn vàng chẳng phai.

Nhớ câu trọng nghĩa khinh tài

Nào ai chịu lấy của ai làm gì.

Thưa rằng: Chút phận nữ nhi

Vốn chưa biết lẽ, có khi mích lòng

Ai dè những đấng anh hùng

Thấy trâm thôi lại thẹn cùng cây trâm

Riêng than: Trâm hỡi là trâm

Vô duyên chi bấy, ai cầm mà mơ

Ðưa trâm chàng đã làm ngơ

Thiếp xin đưa một bài thơ giã từ.

Vân Tiên ngó lại rằng: ừ

Làm thơ cho kịp chừ chừ chờ lâu

Nguyệt Nga ứng tiếng xin hầu

Xuống tay liền tả tám câu năm vần

Thơ rồi này thiếp xin dâng

Ngửa trông lượng rộng văn nhân thể nào.

Vân Tiên xem thấy ngạt ngào

Ai dè sức gái tài cao bực này

Ðã mau mà lại thêm hay

Chẳng phen Tạ Nữ, cũng tày Từ Phi

Thơ ngâm dũ xuất dũ kỳ

Cho hay tài kém gì tài trai

Như vầy ai nhẫn thua ai

Vân Tiên họa lại một bài trao ra

Xem thơ biết ý š xa

Mai hòa vận điệu, điệu hòa vận mai

Có câu xúc cảnh hứng hoài

Ðường xa vòi vọi, dặm dài vơi vơi

Ai ai cũng ở trong trời

Gặp nhau ta đã cạn lời thì thôi.

Vân Tiên từ giã phản hồi

Nguyệt Nga than thở: "Tình ơi là tình!"

Nghĩ mình mà ngán cho mình

Nỗi ân chưa trả, nỗi tình lại vương.

Nặng nề hai chữ uyên ương

Dây sầu ai khéo vấn vương vào lòng

Vái cùng Nguyệt Lão hỡi ông

Trăm năm cho vẹn chữ tòng mới an.

Hữu tình chi bấy Ngưu Lang

Tấm lòng Chức Nữ vì chàng mà nghiêng.

Thôi thôi em hỡi Kim Liên

Ðẩy xe cho chị qua miền Hà-Khê

Trải qua dấu thỏ đàng dê

Chim kêu vượn hú, tứ bề nước non

Vái trời cho đặng vuông tròn

Trăm năm cho vẹn lòng son với chàng

Phút đâu đã tới phủ đàng

Kiều công xem thấy lòng càng sinh nghi

Hỏi rằng: Nào trẻ tùy nhi

Cớ sao nên nỗi ra đi một mình?

Nguyệt Nga thưa việc tiền trình

Kiều công tưởng nỗi sự tình chẳng vui.

Nguyệt Nga dạ hãy ngùi ngùi

Nghĩ đòi cơn lại sụt sùi dòi cơn

Lao đao phận trẻ chi sờn

No nao trả đặng công ơn chi chàng.

Kiều công nghe nói liền can

Dạy rằng: Con hãy nghỉ an mình vàng

Khi nào cha rãnh việc quan

Cho quân quan đó mời chàng sang đây

Sao sao chẳng kíp thi chầy

Cha nguyền trả đặng ơn này thì thôi

Hữu đường con khá tạm lui

Làm khuây dạ trẻ cho vui lòng già.

Tây lầu trống điểm sang ba

Nguyệt Nga còn hãy xót xa phận mình

Dời chân ra chốn hoa đình

Xem trăng rồi lại chạnh tình cố nhơn

Than rằng: Lưu thụy cao sơn

Ngày nào nghe đặng tiếng đàn tri âm

Chữ tình càng tưởng càng thâm

Muốn pha khó lợt, muốn dầm khôn phai

Vơi vơi đất rộng trời dài

Hỡi ai nỡ để cho ai đeo phiền

Trở vào bèn lấy bút nghiên

Ðặt bàn hương án chúc nguyền thần linh

Làu làu một tấm lòng thành

Họa ra một bức tượng hình Vân Tiên.

Than rằng: Ngàn dặm sơn xuyên

Chữ ân để dạ, chữ duyên nhuốm sầu.

Truyện nàng sau hãy còn lâu

Truyện chàng xin kể thứ đầu chép ra

Vân Tiên từ cách Nguyệt Nga

Giữa đường lại gặp người ra kinh kỳ

Xa xem mặt mũi đen sì

Mình cao đồ sộ dị kỳ rất hung

Nhớ câu bình thủy tương phùng

Anh hùng lại gặp anh hùng một khi.

Chẳng hay danh tính là chi

Một mình mang gói ra đi chuyện gì?

Ðáp rằng ta cũng xuống thi

Hớn Minh tính tự, Ô-mi quê nhà.

Vân Tiên biết lẽ chính tà

Hễ người dị tướng ắt là tài cao

Chữ rằng bằng hữu chi giao

Tình kia đã gặp lẽ nào làm khuây?

Nên rừng há dễ một cây

Muốn cho có đó cùng đây luôn vần.

Kia nơi võ miếu hầu gần

Ðôi ta vào đó nghỉ chân một hồi.

Cùng nhau bày tỏ tên rồi

Hai chàng từ tạ đều lui ra đường

Hớn Minh đi trước tựu trường

Vân Tiên còn hãy hồi hương thăm nhà.

Mừng rằng: Nay con thấy ta

Cha già những tưởng, mẹ già những trông

Bấy lâu đèn sách gia công

Con đà nên chữ tang bồng cùng chăng?

Vân Tiên quỳ lạy thưa rằng:

Chẳng hơn người cổ cũng bằng người câm (kim)

Dám xin cha mẹ yên tâm

Ðặng con trả nợ thanh khâm cho rồi

Mẹ cha thấy nói thêm vui

Lại lo non nước xa xôi nghìn trùng

Cho theo một gã tiểu đồng

Viết một bức dặn cùng Vân Tiên

Xưa đà định chữ lương duyên

Cùng quan hưu trí ở miền Hàn Giang

Con người là Võ Thệ Loan

Tuổi vừa hai bảy dung nhan mặn mà

Chữ rằng Hồ Việt nhất gia

Con đi tới đó trao qua thư này

Con dầu bước đặng thanh mây

Dưới chân đã sẵn một dây tơ hồng

Song thân dạy bảo vừa xong

Vân Tiên cùng gã tiểu đồng dời chân

Ra đi tách dặm băng chừng

Gió Nam rày đã đưa xuân qua hè

Lại xem dặm liễu đường hòe

Tin ong ngơ ngác, tiếng ve vang dầy.

Vui xem nước nọ non này

Nước sao sóng dợn, non vầy đà cao

Màn trời gấm trải biết bao

Trên nhành chim nói, dưới ao cá cười

Quận thành nhắm kiểng coi người

Kiểng xinh như vẽ, người tươi như giồi

Hàn-Giang phút đã tới nơi

Vân Tiên ra mắt một hồi trình thư.

Võ công lấy đọc bây giờ

Mừng duyên cầm sắt mối tơ đặng liền

Liếc coi tường mạo Vân Tiên

Khá khen họ Lục phước hiền sinh con

Mày tằm, mắt phụng, môi son,

Mười phân cốt cách vuông tròn mười phân

Những e kẻ Tấn người Tần

Nào hay chữ ngẫu đặng gần chữ giai

Nhắm đà đẹp đẽ hòa hai

Kìa dâu nam giản, nọ trai đông sàng

Công rằng: Ngãi tế mới sang

Muốn lo việc nước hãy toan việc nhà.

Tiên rằng: Nhờ lượng nhạc gia

Ðại khoa dầu đặng, tiểu khoa lo gì

Công rằng: Con dốc xuống thi

Sao không kết bạn mà đi tựu trường

Gần đây có một họ Vương

Tên là Tứ Trực văn chương tốt đời

Cha đà sang trẻ qua mời

Ðặng con cùng gã thử chơi một bài

365. Thấp cao, cao thấp biết tài

Vầy sau trước (trúc) bạn cùng mai mới màu.

Phút đầu Tử Trực tới hầu

Võ công sẵn đặt một bầu rượu ngon.

Công rằng: Này bớ hai con

Thơ hay làm đặng rượu ngon thưởng liền

Muốn cho Trực sánh cùng Tiên

Lấy câu "bình thủy hữu duyên" làm đề.

Song song hai gã giao kề

Lục, Vương hai họ đua nghề một khi

Cho hay kỳ lại gặp kỳ

Bạch Hàm há dễ kém chi Như Hoành

Công rằng: Ðơn quế hai nhành

Bảng vàng, thẻ bạc đã đành làm nêu

Như chuông chẳng đánh sao kêu

Ngọn đèn rạng tỏ trước khêu bởi mình

Thiệt trang lương đống đã đành

Khá khen hai họ tài lành hòa hai.

Trực rằng: Tiên vốn cao tài

Dám đâu én hộc sánh vai một bầy

Tình cờ mà gặp nhau đây

Trực này xin nhượng Tiên rày làm anh

Nay đà nên nghĩa đệ huynh

Xin về mai sẽ thượng trình cùng nhau.

Xảy đâu trăng đã đứng đầu

Vân Tiên vào chốn thư lầu nghỉ an.

Võ công trở lại hậu đàng

Ðêm khuya dạy bảo Thể Loan mọi lời

Ngày mai vừa rạng chân trời

Tiểu nhi trang điểm ra nơi lê đình

Gọi là chút nghĩa tống tình

Phòng sau cho khỏi bất bình cùng nhau,

Bóng trăng vừa lộ nhành dâu

Vân Tiên vào tạ dây lâu xuất hành.

Ra đi từ thuở bình minh

Chú thích:

1.Một lời cũng nhớ, ngàn vàng chẳng phai: câu này đại là giữa đường gặp nhau, nếu lấy tình nghĩa, thì một lời nói, cũng đủ ghi nhớ mãi mãi, dù đem ngàn vàng nữa, cũng không làm phai lạt được .

2.Ai dè...Thấy trâm...Hai câu này nói: dà đâu gặp người anh hùng, cho sự nhìn cây trâm là không chính đáng, nên có ngượng ngùng mà ngơ mặt đì .

3.Chừ: giờ, bây giờ (tiếng miền Nam). Chừ chừ: một loại "tiếng đôi" mà tác giờ hay dùng trong truyện để nhấn mạnh lời nói rõ thêm.

4.Hầu: xin vâng làm thơ hầu Vân Tiên

5.Xuống tay: do chữ Hán "hạ thủ', nghĩa là bắt tay làm một việc gì. Ðây nói xuống tay làm thơ chép ra giấy.

6.Tám câu năm vần: theo qui tắc thơ Ðường, mỗi bài thể "luật" ngũ ngôn (năm chữ) hay thất ngôn (bảy chữ) đều có tám câu và năm vần.

7.Ngạt ngào: mùi thơm nức lên. Nói lời và tứ thơ, sực nức như mùi hoa thơm, nghĩa là hay lắm.

8.Tạ nữ: Tạ Ðao Uốn, một phụ nữ có thi tài đời Tần. Nàng có câu thơ tả "tuyết" (ví bông tuyết như những bông tơ liễu gặp gió tung lên) được truyền tụng ở đời.

9.Từ phi: Từ Huệ phi vợ Ðường Duệ Tông, giỏi văn chương lên 8 tuổi đã biết làm văn, bà có bài Tiểu-Sơn soạn theo thể Ly-Tao của Khuất Nguyên, có so tài mình với tài cổ nhân .

10.Dũ xuất dũ kỳ: càng phát ra càng hay lạ.

11.Nhẫn: chịu. Vân Tiên thấy Nguyệt Nga làm thơ hay, ý muốn nói trổ tài họa lại, không chịu thua kém (chữ cổ) .

12.Mai: cây mơ, Ðiểu: chim. Mai điểu là bức tranh thể hiện sự phân phối hợp, đẹp đẽ của hoa với chim. tác giả khen hai bài thơ xướng họa rất xứng với nhau .

13.Xúc cảnh hứng hoài: xúc cảm trước cảnh mà động lòng thơ.

14.Vơi vơi: thăm thẳm (tác giả dùng theo tiếng miền Nam, xem chú thích ở câu 88)

15.Phản hồi: trở lại, trở về.

16.Uyên ương: một loài chim nước, con đực gọi là uyên, con cái gọi là ương, hai con không rời nhau, lúc nào cũng đi thành đôi... Hình ảnh vợ chồng hòa thuận thương yêu nhau. Ðây nói tình yêu Nguyệt Nga với Vân Tiên.

17. Nguyệt lão: tức "Nguyệt hạ lão nhân", ông già dưới trăng, một vị thần giữ việc xe duyên vợ chồng (ông tơ). Người ta cũng gọi người làm mối vợ chồng là Nguyệt lão.

18.Vẹn chữ tòng: vẹn đạo làm vợ. Do chữ Hán tam tòng; tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử (ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con) Ðây nói chữ tòng đối với chồng.

19. Ngưu lang: tức Khiên ngưu lang, chàng chăn trâu (chàng Ngưu). Chức nữ: nàng dệt vải (ả Chức). Theo sách Kinh sở tuế thời kỳ: Chức nữ là con trời (có sách chép là cháu trời) ở bên Ðông sông Ngân hà là nghề dệt vải rất siêng năng. Trời thương cảnh nàng cô độc gả cho Khiên ngưu lang làm nghề chăn trâu ở bên Tây sông Ngân Hà. Từ khi Chức nữ về với Ngưu lang ham mê đường tình ái, chạnh mảng việc canh cửi, Trời phạt, lại bắt về bên Ðông sông Ngân hà, mỗi năm chỉ được qua sông gặp nhau một lần, tức đêm mồng bảy tháng bảy âm lịch (chữ Hán gọi là "thất tịch"). Theo thiên văn của ta thì Khiên ngưu, Chức nữ là hai ngôi sao bên bờ sông Ngân hà, mỗi ngôi một bên thường ở cách xa nhau hoặc có khi thấy sao này mà không thấy sao kia, chỉ có đêm mồng bảy mới thấy hai sao gần nhau

20. Dấu thỏ đầng dê: những đường lối khúc khuỷu khó đi (Ðường dê do chữ Hán dương trường": đường ruột dê, nói đường chật hẹp quanh co như ruột dê)

21. Phủ đàng: phủ đường, dinh thự của tri phủ.

22. Tùy nhi: bọn theo hầu Nguyệt Nga

23. Chi sờn: Không sợ, không ngại

24. No nao: tiếng cổ miền Nam, chưa biết lúc nào

25. Sao sao: Làm sao, làm thế nào (xem chú thích ở câu 218).

26. Tây lầu: tây lầu, lầu phía Tây. Thời xưa trong cung vua hay nhà quan, nam giới thường ở phía Ðông (Ðông cung thái tử) nữ giới thường ở phía Tây (Tây cung thái hậu)

27. Hoa đình: có hai nghĩa: 1.sân có trồng hoa; 2. nhà xây ở giữa vườn để ngồi mát chơi hoa

28. Cố nhân: người cũ, bạn cũ. Cũng dùng chỉ "chồng cũ" "vợ cũ"

29. Lưu thủy cao sơn: xem chú thích ở câu 193. Hai câu này ngụ nói: cái tâm tình lưu thủy cao sơn của mình, bao giờ được người tri âm biết đến, bao giờ được lại gặp nhau và hiểu nỗi lòng nhau .

30. Làu làu: rất trong sạch

31. Sơn xuyên: núi sông,

32. Thứ: (tiếng miền Nam) lớp tuồng, lớp truyện. Thứ đầu: lớp truyện kỳ đầu, nói kỳ nói chép truyện kỳ đầu,

33. Kinh kỳ: nói chung kinh đô và cả khu đất kế cận chung quanh hàng nghìn dặm. Ðây chỉ kinh đô, thủ đô.

34. Dị kỳ rất hung: nói tướng mạo lạ lùng trông đáng sợ.

35. Bình thủy tương phùng: bèo nước gặp nhau, nói sự gặp gỡ ngẫu nhiên, như bèo trôi theo nước, không định chỗ nào .

36. Tính tự: họ và tên

37. Ô-mi: ở Trung-Quốc và ở nước ta đều không có địa danh này nhưng tỉnh An-Giang (Châu-Ðốc) có cù lao Ô-Châu, có sông Ô-Môn và có làng đánh cá Ô-Môn.

38. Bằng hữu chi giao: cái tình giao kết giữa bạn bè với nhau

39. Võ miếu: miếu thờ một vị thần quan võ

40. Tựu trường: đến nơi thi

41. Tang bồng: do chữ "tang hồ bồng thỉ", là cung gỗ dâu, tên cỏ bồng. Tục xưa, khi đẻ con trai thì làm cung bằng gỗ dâu, để ngụ ý người con trai sau này phải giúp nước giúp đời. Tang bồng tiêu biểu cho chí nam nhi .

42. Người câm (kim): người nay- chữ "kim" chính âm là chữ "câm", ở đây nên đọc đúng âm, cho có vần với hai câu dưới.

43. Thanh khâm: áo cổ xanh, học trò Trung-quốc ngày xưa mặc áo cổ xanh. Trả nợ thanh khâm: trả nợ bút nghiên, tức là đi thi đỗ đạt

44. Lương duyên: nhân duyên tốt lành

Hưu trí: làm việc công vì tuổi già sức yếu

45. Hàn-Giang: tên một con sông ở tỉnh Phúc Kiến và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); ở tỉnh Ðịnh Tường cũ (Nam Kỳ) cũng có có sông Hàn Giang.

46. Hai bảy: 14 tuổi

47. Hồ Việt nhất gia: người Hồ người Việt ở cùng một nhà. nói: người xa thành người gần, tình sơ thành tình thân. Ðây chỉ tình thân hai gia đình .

48. Thang mây: do chữ Hán là vân thê, chữ có hai nghĩa:

1)Một khí cụ bằng gỗ, dưới như hình cái xe, trên đặt hai cái thang thật dài, khi chiến trận, dùng để nhòm vào trong thành giặc, vì nó cao như sát với mây, nên gọi là thang mây;

2)Chỉ sự thi đỗ bước lên con đường công danh, có địa vị cao.

49. Tơ hồng: do chữ Hán "xích thắng", dây xe duyên.

50. Băng chừng: chừng đồng nghĩa với dặm. Băng chừng còn có nghĩa là lướt chân theo chừng dặm đường.

51. Non vầy: vầy là họp,như nghĩa "sum vầy" (sum họp)

52. Giồi: trau giồi, như nghĩa dồi phấn.

53. Cầm, sắt: hai thứ đàn người ta thường gảy để hòa nhịp với nhau, tiêu biểu tình vợ chồng hòa hợp. Duyên cầm sắt: như nói duyên vợ chồng.

54. Tấn Tần: hai nước ở đời Xuân Thu bên Trung-quốc. Kẻ Tấn người Tần: mỗi người một xứ khác nhau.

55. Ngẫu: một đôi, một lứa. Giai: tốt đẹp. "Chữ ngẫu gần chữ giai" tức là hai chữ này ghép lại với nhau, thành một danh từ "giai ngẫu", một lối nói bóng trong văn chương (Truyện Nhị độ Mai: "Chữ tư để dưới chữ tương ngày nay" , nói bóng danh từ "tương tư"). Võ công nói: ai ngờ con mình với Vân Tiên lại kết thành "giai ngẫu", nghĩa là một lứa đôi tốt đẹp").

56. Nam giản: dòng suối (khe) phía Nam. Thơ Thái Tần Kinh Thi tả người phụ nữ cần lao thanh thiết, đi hái rau tần (một thứ rau nước) ở dòng suối phía Nam đưa về làm lễ dâng cúng tổ tiên.

57. Ðông sàng: giường bên Ðông. Khích Giám (có sách chép là Hi Giám) đời Tấn, sai người nhà đến Vương Ðạo kén rễ, các con cháu họ Vương nghe tin, ai cũng làm ra vẻ đứng đắn nghiêm chỉnh, chỉ có Vương Hi Chi là nằm ưỡn bụng trên tấm giường bên Ðông mà ăn bánh ngọt một cách tự nhiên, như không hay biết gì, Khích Giám là người giỏi bèn gả con cho Hi Chi (sau Hi Chi thành một nhà văn, và chữ viết rất tốt, có "thiếp Lan Ðình" cùng một số bút tích lưu truyền đời sau). Do đó, người ta gọi là con rễ "đông sàng".

58. Ngãi (nghĩa) tế: con rễ có nghĩa.

59. Nhạc gia: gia đình bố mẹ vợ.

60. Ðại khoa: đại đăng khoa là thi đỗ. Tiểu khoa: đăng khoa là cưới vợ (cưới vợ cũng là một việc mừng như thi đỗ).

61.Trúc, mai: hai thứ cây quý về đức tính, cốt cách thanh cao. ýnói: về sau kết bạn cùng nhau rất tốt .

62. Bình thủy hữu duyên: bèo nước có duyên. nói: gặp gỡ nên duyên, trong sự bèo nước tình cờ (như bèo trôi theo nước không định chỗ nào), cũng như "Bình thủy tương phùng .

63. Kỳ: người lạ thường nói tài giỏi .

64. Bạch Hàm: Yến Bạch Hạm (chữ này chính âm là hạm tác giả đặt âm hàm cho dễ đọc). Như Hoành (hành): Binh Như Hành. Hai nhân vật nổi tài thi sĩ trong truyện "Bình Sơn Lãnh Yến".

65. Ðơn (đan)quế: cây quế đỏ (da đỏ). Ðậu Vũ Quân đời Tống, có năm con đều thi đỗ hiển đạt người ta khen là năm nhành đan quế. Ðây nói Vân Tiên và Tử Trực là hai người con tài giỏi của hai nhà họ Lục và họ Vương.

66. Lương đống: rường cột. Nói người tài cao đức cả giúp được việc nước.

67. én hộc: chim én và chim hộc (ngỗng trời), én là loài chim nhỏ, bay thấp, hộc và loài chim to, bay cao.

Ðây là Tử Trực tự khiêm, nói mình tài kém, không sánh được với Vân Tiên là người tài cao.

68. Trăng đã đứng đầu: nửa đêm

69. Thư lầu: thư lâu, lầu đọc sách

70. Lê đình: sân có trồng cây lê

71. Tống tình: tình tiễn biệt

Hết Chương 2: Câu 200 - 399
Thông tin sách

Hết Chương 2: Câu 200 - 399, mời bạn đọc tiếp Chương 3: Câu 400 - 599 hoặc xem lại Chương 1: Câu 1 - 199

Hoặc bạn cũng có thể bấm phím mũi tên TRÁI, PHẢI để chuyển trang nhanh