Tiểu sử, Hồi ký
Tác giả: Phan Văn Lợi

Đội Đặc Nhiệm TK1

Chương 1: Thông tin

Thông tin ebook

Tác giả: Phan Văn Lợi

Tác phẩm: Đội Đặc Nhiệm TK1

Thể loại: Tiểu sử, hồi ký

Nhà xuất bản Công an Nhân dân, 2002

Hết Chương 1: Thông tin
Thông tin sách

Hết Chương 1: Thông tin, mời bạn đọc tiếp Chương 2

Hoặc bạn cũng có thể bấm phím mũi tên TRÁI, PHẢI để chuyển trang nhanh