Tiểu sử, Hồi ký
Tác giả: Mao Mao

Cha Tôi Đặng Tiểu Bình Những Năm Tháng Cách Mạng…

Chương 1: Thông tin

Thông tin ebook

Tác giả: Mao Mao

Tác phẩm: Cha tôi Đặng Tiểu Bình những năm tháng Cách mạng văn hóa

Thể loại: Hồi Ký

Dịch giả: Lê Khánh Trường

Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin

Hết Chương 1: Thông tin
Thông tin sách